පූජ්ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේසනා

PLEASE NOTE THIS SITE IS NOT PUBLISHED BY THE VEN THERO OR THE ANANDA BODHIYA TEMPLE , AND PUBLISHED BY A LAY PERSON WHO FOUND THESE TALKS VERY USEFUL

Ven Pathegama Sumanarathana Thero’s Talks  are hosted here for FREE DOWNLOADING and FREE DISTRIBUTION

Acela Kassapa Sutta from Dhamma Distributor on Vimeo.Click the Play Button on the above window to watch.

CLICK HERE FOR  සදහම් කිරුල දේසනා 12 SADHAHAM KIRULA DARMA DESANA  (Previously Released as Cassettes by Ananda Bodhi Dharmayathanaya Dayaka Mandalaya )

2012-01-22 පුජ්‍ය පාතේගම සුමනරතන ස්වාමින්වහන්සේ – සත් පුරුෂ සුත්‍රය Ven Pathegama Sumanarathana Thero – Sathpurusa Sutta
Sankara Uppaththi Sutta  සන්කාර උප්පත්ති සූත්‍රය

Well Controlled Mind මනාව පාලනයකල සිත ඔබට පිහිට වෙයි

Dhamma Cakka Pawattana Sutta ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය

 Pins saha Pawa පින් පව් මොනවාද?

 Loka Antha Sutta ලෝක අන්ත ගමන සූත්‍රය

 Gaddula Bhadda Sutta ගද්දුල භද්ද සූත්‍රය

 Sevithabba Asewithabba Sutta සෙවිතබ්බ අසේවිතබ්බ සූත්‍රය

 Dukka Sutta දුක්ක සූත්‍රය

 Middle Path මජ්ජිම පටිපදාව

 Patipada Sutta පටිපදා සූත්‍රය

Upadana  උපාදාන

Anuttariya Sutta.අනුත්තරිය සූත්‍රය

 Samma Dhitti Sutta සම්මා දිට්ටි සූත්‍රය

 Darukandopama Sutta දාරුක්කන්දෝපම සූත්‍රය

 Channowada Sutta චන්නෝවාද සූත්‍රය

 Sankara From Kajaniya Sutta  කජ්ජනීය සූත්‍රය ඇසුරින් – සන්කාර

Mogharaja Sutta – මෝඝරාජ සූත්‍රය

 Satta Sutta සත්ත සූත්‍රය

IF THERE ARE BROKEN LINK PLEASE WRITE IN THE COMMENTS