සදහම් කිරුල දේසනා

සදහම් කිරුල දේසනා

 CLICK Down Arrow to Download Files to your Computer. Click “Play” Arrow to listen on line.

1. A  බුද්ධානුස්සතිය  Buddhanussati Wandana

1 B සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 1  සසර පැවැත්ම Dharma Desana 1 Existance

2  සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 2 ඒහි පස්සිකෝ Dharma Desana 2 Come and See

3 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා  3 නිබ්බුත පද Dharma Desana 3 Leaving

4 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 4 දම්සක් පැවතුම Dharma Desana 4 Wheel of Dhamma

5 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 5 දිට්ටිය Dharma Desana 5 Views

6 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 6 සOස්කාර Dharma Desana 6 Sanskara

7 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා  7 තන්හා නිරෝධය Dharma Desana 7 Quench Craving

8 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 8 නිවීම  Dharma Desana 8  Put out the Fire

9 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 9 සOකත ධර්ම Dharma Desana 9 Sankata

10  A සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 10 A බ්‍රාහ්මනයා   10A Brahmin Part 1

10 B  සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 10 B බ්‍රාහ්මනයා  10B Brahmin Part 2

11 සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 11 කර්මය දායාදයකි Dharma Desana 11 Kamma

12. සදහම් කිරුල ධර්ම දේසනා 12 ධම්ම සේති සුකO සේති Dharma Desana 12

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w